Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

internetového portálu hromadného nakupovania www.travelix.sk

 

Prevádzkovateľom a vlastníkom internetového portálu www.travelix.sk je spoločnosť PremiumTravel s.r.o. so sídlom Pečnianska 3, 851 01 Bratislava, IČO: 36 774 693, zapísaná v obchodnom registri vedeného na okresnom súde Bratislava I oddiel Sro, vložka 45850/B (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na prevádzkovanie internetového portálu hromadného nakupovania ubytovania, dovoleniek, stravovania a ďalších služieb a tovarov na webovej stránke www.travelix.sk. Činnosť internetového portálu sa riadi podľa Občianskeho zákonníka (zákon č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.).

Prevádzkovateľ na svojom internetovom portáli len sprostredkováva zakúpenie zľavového kupónu/voucheru na určitý tovar a/alebo službu. Tovar a/alebo služby poskytuje odlišný subjekt, ktorý nie je totožný s Prevádzkovateľom internetového portálu www.travelix.sk. O kúpu zľavového kupónu/voucheru musí prejaviť minimálny vopred určený počet osôb v určitom stanovenom časovom limite, aby bola služba aktivovaná.

 

Článok I.

Vymedzenie základných pojmov

Základné definície, skratky a pojmy, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach:

1.1.      Prevádzkovateľ – je právnická osoba, spoločnosť PremiumTravel s.r.o., Pečnianska 3, 851 01 Bratislava, IČO: 36 774 693, zapísaná v obchodnom registri vedeného na okresnom súde Bratislava I oddiel Sro, vložka 45850/B, ktorá je súčasne prevádzkovateľom a  vlastníkom internetového portálu www.travelix.sk, ktorý sprostredkováva predaj tovarov a služieb uvedených na portáli www.travelix.sk a tvoriacich obsah zľavových kupónov/voucherov.  

1.2.    Poskytovateľ – je osoba, ktorá poskytuje tovary a služby na internetovom portáli www.travelix.sk. Tento tovar a služby sú uvedené na internetovom portáli www.travelix.sk a/alebo na zľavovom kupóne/voucheri, ktorý poskytuje Prevádzkovateľ Zákazníkovi po zakúpení služby/tovaru uvedenej na internetových stránkach www.travelix.sk. Poskytovateľ je zároveň zodpovedný za dodanie zakúpenej služby alebo tovaru.

1.3.     Zákazník – môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná a zakúpi prostredníctvom internetového portálu tovar a/alebo službu, pre uplatnenie ktorej obdrží zľavový kupón/voucher, a pri uzatváraní a plnení objednávky nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Pre úspešné ukončenie transakcie po zvolení tovaru a/alebo služby, a po riadnom vyplnení záväznej elektronickej objednávky /vrátane údajov nevyhnutných k platbe debetnou/kreditnou kartou alebo internet bankingom/, so všetkými náležitosťami v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, túto odošle do informačného systému Prevádzkovateľa.

1.4.    Tovarom a službou – sa rozumejú všetky produkty, ktoré poskytne Poskytovateľ a sú ponúkané na internetovom portáli www.travelix.sk za cenovo zvýhodnených podmienok /so zľavou/.

1.5.    Ponuka – tovary a služby ponúkané na internetovom portáli www.travelix.sk.

1.6.    Zľavový kupón/voucher (ďalej len"Kupón") –je potvrdenie o práve zákazníka nárokovať si u Poskytovateľa zakúpený tovar alebo uplatniť si službu. Zákazník má právo iba na produkt a/alebo službu vyznačenú na Kupóne a to iba v období určenom pre zakúpený tovar/alebo službu. Všetky pokyny na kupóne sú pre Zákazníka záväzné a obsahujú najmä, nie však výlučne, presnú špecifikáciu služby, miesto plnenia, obdobie platnosti, informácie o nutnosti rezervácie a nahlásení údajov uvedených na kupóne pred čerpaním služby/tovaru od Poskytovateľa. Pokiaľ nie je uvedené inak, jeden kupón oprávňuje Zákazníka na jedno poskytnutie tovaru alebo služby a Poskytovateľ si vyhradzuje právo vymedziť, koľko Kupónov môže Zákazník použiť pri jednej návšteve u Poskytovateľa. Na Internetovom portáli a Kupóne je presne uvedená zľava v percentách oproti pôvodnej cene za tovar alebo službu a cena, za ktorú je možno Kupón kúpiť. Platný kupón musí obsahovať najmä, nie však výlučne, meno a priezvisko Objednávateľa tovaru alebo služby, alebo ak je kupón darovaný, je na kupóne meno a priezvisko obdarovanej osoby. Čas trvania ponuky na kúpu tovaru a/alebo služby bude vopred stanovený a zverejnený na internetovom portáli www.travelix.sk. 

1.7.     Internetový portál– webová stránka Prevádzkovateľa www.travelix.sk.

1.8.    Aktivácia zľavy – je po objednaní vopred stanoveného minimálneho počtu predaných zľavových kupónov/voucherov.

1.9.    Platnosť objednávky  Objednávka je platná iba v období vymedzenom na internetovom portáli a na Zľavovom kupóne/voucheri.

1.10.  Platnosť zmluvy – Zmluva o poskytnutí tovaru a/alebo služby medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom (ďalej „Zmluva“) vzniká momentom, kedy sa stane ponuka na internetovom portáli aktívna, Prevádzkovateľ zašle Zákazníkovi e-mailom potvrdenie o prijatí objednávky.

1.11.  Predmet sprostredkovania – je sprostredkovanie predaja zľavového kupónu/voucheru.

1.12.  Kreditný systém – Prevádzkovateľ môže poskytnúť na Portáli podľa vlastného uváženia kreditný systém Zákazníkovi. Kreditný systém pripisuje Zákazníkovi pri kúpe a/alebo pri doporučení ponuky známemu, ktorý uskutoční objednávku doporučenej ponuky, určitý počet kreditov, ktoré neskôr môžu slúžiť na zakúpenie Kupónu za stanovených podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento systém zmeniť alebo úplne zrušiť. Kredity nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo využiť inak ako na kúpu kupónu na internetovom portáli travelix.sk.

1.13.   Ponuka – predaja zľavového kupónu je umiestnená na internetovom portáli a je časovo a väčšinou aj množstevne limitovaná. Ponuka má stanovenú predajnú cenu. V ponuke je aj vyjadrená cena tovaru a služieb pred zľavou s aktuálnou percentuálnou zľavou. Ponuka obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa s popisom tovaru, alebo služby, hodnotu kupónu, percento zľavy, lehotu, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu a podmienky použitia Kupónu.

1.14.  Hyperlink na Kupón je vygenerovaná www adresa, na ktorej sa nachádza zakúpený Kupón Zákazníka. Po zadaní Hyperlinku na Kupón do internetového prehliadača sa po prihlásení zobrazí Kupón. Hyperlink na Kupón bude po zaplatení odoslaný na e-mailovú adresu Zákazníka.

1.15.  Zmluvné strany internetového portálu www.travelix.sk – sú Prevádzkovateľ a Zákazník. Zmluva o poskytnutí služby medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom (ďalej„ Zmluva“) vzniká momentom, kedy sa stane ponuka aktívna, Prevádzkovateľ zašle Zákazníkovi emailom potvrdenie o prijatí Objednávky.

1.16.  Účet – vlastný účet Zákazníka je zriadený na internetovom portáli www.travelix.sk až po zaregistrovaní Zákazníka v sekcii Registrácia. Vlastný účet registrovaného Zákazníka umožní Zákazníkovi prezerať si svoje kupóny, svoje platby, prípadne výšku svojho kreditu.

1.17.  Odmietnutie Objednávky – Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť potvrdenie objednávky Zákazníkovi, ak presiahol maximálny možný počet Kupónov, ktorý je stanovený na jedného Zákazníka a/alebo v prípade, že Zákazník nadobudol nárok na zaslanie Kupónu chybou systému a/alebo iným spôsobom v rozpore s týmito VOP.

1.18.  Obchodné podmienky – tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Portálu, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Zákazníka, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa, pričom Obchodné podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej podobe na internetovom portáli www.travelix.sk.

 

Článok I .

Kúpa a Objednávka Kupónu

2.1.     Prevádzkovateľ uverejňuje na Internetovom portáli v zvolených časových intervaloch (denne, týždenne alebo v iných intervaloch) Ponuky, po objednávke a zakúpení ktorých obdrží Zákazník Kupón, ktorý ho oprávňuje na čerpanie služby a/alebo tovaru uvedeného na Kupóne.

2.2.     Ponuka začína byť aktívna jej zverejnením na Internetovom portáli. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Kupón oprávňujúceho Zákazníka k čerpaniu služby alebo tovaru je stanovené vopred a uvedené na Internetovom portáli. Poskytovateľ ani Prevádzkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Kupónu, podlieha podmienkam uvedeným v Ponuke a na Kupóne a je limitovaná počtom Zákazníkov iba v prípade, že táto skutočnosť je uvedená v Ponuke.

2.3.     Počet Kupónov na jedného Zákazníka nie je limitovaný, pokiaľ v Ponuke nie je uvedené inak. Každý Poskytovateľ si vyhradzuje právo akceptovať pri jednom Plnení iba jeden Kupón, pokiaľ v Ponuke nie je uvedené inak, t.j. Zákazník nemá nárok uplatniť si viac ako jeden Kupón v rámci jednej návštevy hotela, alebo iného zariadenia poskytujúceho službu.

2.4.     Objednávku a kúpu Kupónu je možné zrealizovať výlučne prostredníctvom Internetového portálu a spôsobom uvedeným na Internetovom portáli. Zákazníkovi vzniká nárok na zaslanie Kupónu jedine v prípade, že riadne dokončil platbu a finančné prostriedky za Kupón boli riadne pripísané na účet Prevádzkovateľa. Po úspešnom dokončení Objednávky Zákazník odbrží Kupón najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia uverejnenia Ponuky na Internetovom portáli.

2.5.     Aktom Objednávky a Platby Zákazník neodvolateľne súhlasí s podmienkami Ponuky uvedenými na Internetovom portáli, ako aj týmito VOP a všetkými podmienkami vzťahujúcimi sa na objednanú Ponuku.

2.6.     Po odoslaní Objednávky je Zákazník povinný uhradiť cenu za Kupón, a to buď kreditnou, debetnou kartou alebo pomocou internet bankingu cez platobnú bránu, ktorá bude Zákazníkovi zobrazená ihneď po zvolení požadovanej Ponuky. Prevádzkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za Kupón.

2.7.     Kúpa Kupónu sa zrealizuje pripísaním ceny za Kupón na účet Prevádzkovateľa. Zákazník nemá žiadny nárok na plnenie do momentu, pokiaľ Prevádzkovateľ neobdrží finančné prostriedky v plnej výške za objednávku vykonanú Zákazníkom.

2.8.     Všetky doklady, najmä, nie však výlučne daňové doklady, vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva Poskytovateľ, ktorý je priamym predajcom služby alebo tovaru uverejneného v Ponuke na Internetovom portáli.

2.9.     V určitých prípadoch, ak je tak určené Poskytovateľom, môže byť nevyhnutné dosiahnuť stanovený počet predaných Kupónov pre aktiváciu Ponuky. V prípade, ak sa tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, Objednávka a kúpa Kupónu sa zruší. Do 10 dní odo dňa ukončenia neúspešnej Ponuky budú Zákazníkovi vrátené už uhradené finančné prostriedky na účet, z ktorého bola zrealizovaná platba za Kupón.

2.10.  Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nezodpovedá za škody Zákazníka zapríčinené zlým uvedením kontaktných údajov, najmä, nie však výlučne, e-mailovej adresy Zákazníka. 

 

Článok III.

Platobné podmienky

3.1.     Cena Ponuky, výška poskytnutej zľavy ako aj ďalšie platobné podmienky určuje výhradne Poskytovateľ. Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nezodpovedá za správnosť a primeranosť výšky ceny a poskytovanej zľavy. Cena Ponuky Tovaru a/alebo Služby, ako aj spôsob ich úhrady, bude zverejnená na Internetovom portáli pri konkrétnej Ponuke. Prevádzkovateľ o Cene Ponuky, ktorá je zverejnená na Portáli, výlučne informuje a nenesie zodpovednosť za jej (ne)správnosť.

3.2.     Platba kreditnou kartou – (momentálne nie je v ponuke) transfer peňazí nastáva vo chvíli, keď si Ponuku objedná vopred stanovený počet Zákazníkov. Ak je ponuka už aktívna, platba nastáva okamžite. Platba prebieha priamo na stránke Travelix. Všetky údaje sú maximálne zabezpečené a Travelix neprichádza do kontaktu s poskytnutými údajmi.

3.3.     V prípade, že ponuka je aktívna,Zákazník možnosť vybrať si z nasledujúcich možností platby:

3.4.     Platba kreditmi - kredity je možné použiť na platbu iba v prípade, že kredity boli nadobudnuté v dobrej viere so súhlasom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť platnosť kreditov a od Zákazníka požadovať uhradenie plnej čiastky zodpovedajúcej hodnote kreditov použitých pri platbe. Hodnota kreditov je okamžite odčítaná od Ceny Ponuky pri Platbe.

3.5.     Internet Banking - Zákazník ma možnosť výberu platobnej brány internet bankingu iba od partnerskej banky Prevádzkovateľa. Transfer peňazí nastáva okamžite po potvrdení Objednávky.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti

4.1.     Prevádzkovateľ najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania Ceny Ponuky na účet Prevádzkovateľa Zákazníkovi doručí Kupón a/alebo Hyperlink na Kupón na emailovú adresu zadanú Zákazníkom v registračnom a/alebo prihlasovacom formulári a tiež vygenerovaný Kupón umiestni do schránky Zákazníka k Účtu, pričom Zákazník má povinnosť Kupón si riadne vytlačiť a uschovať. Pre uplatnenie Kupónu je nutné Poskytovateľovi vopred oznámiť najmä, nie však výlučne, kód Kupónu, meno a priezvisko Zákazníka a e-mailovú adresu.

4.2.     Vytlačený Kupón je dokladom o právach a povinnostiach vyplývajúcich z Kupónu.

4.3.     Zoznam Zákazníkov, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne, kód Kupónu, meno, priezvisko a e-mail Zákazníkov, ktorí si Kupón zakúpili, poskytuje Prevádzkovateľ Poskytovateľovi, najmä, nie však výlučne za účelom predchádzania falšovaniu Kupónov a pre potreby Poskytovateľa vykonať kontrolu predloženého Kupónu Zákazníkom, s čím Zákazník súhlasí.

4.4.     Zákazník je oprávnený použiť Kupón iba v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v Ponuke a/alebo v Kupóne a/alebo v dodatočných inštrukciách poskytnutých Zákazníkovi Prevádzkovateľom a/alebo Poskytovateľom. Doba platnosti Kupónu je vždy vymedzená priamo v Ponuke a taktiež uvedená na Kupóne.

4.5.     V prípade, že podmienky Ponuky ukladajú Zákazníkovi povinnosť dohodnúť si konkrétne podmienky a termín Plnenia s Poskytovateľom, ako napríklad dátum a čas poskytnutia stravovacej služby, Zákazník má povinnosť si takéto  náležitosti dohodnúť s Poskytovateľom, inak stráca akýkoľvek nárok na Plnenie služieb a/alebo tovaru uvedeného v Kupóne.

4.6.     Zákazník stráca nárok na akékoľvek poskytnutie služby a/alebo tovaru uvedeného v zakúpenom Kupóne po uplynutí doby platnosti Kupónu a rovnako stráca nárok na vrátenie už zaplatenej ceny za Kupón.

 

Článok V.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

5.1.     Poskytovateľ ako dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

a)     za dodanie Plnenia v rozsahu uvedenom v Kupóne,

b)    za kvalitu Plnenia,

c)     za naplnenie práv Zákazníka vyplývajúcich z Kupónu,

d)    za správnosť, úplnosť a pravdivosť Ponuky, 

e)     za zohľadnenie všetkých práv Zákazníka podľa platných právnych predpisov v súvislosti s Ponukou, Plnením a/alebo kúpou Kupónu.

5.2.     Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nezodpovedá za povinnosti Poskytovateľa podľa bodu 5.1 tohto Článku. Zákazník akceptuje vylúčenie zodpovednosti Prevádzkovateľa v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Kupónu spôsobom uvedeným v týchto VOP.

5.3.     Prevádzkovateľ dáva Zákazníkovi na vedomie, že niektoré Ponuky uverejnené na Internetovom portáli môžu byť nebezpečné, najmä, nie však výlučne, adrenalínové športy, a je plne na uvážení Zákazníka, či o Ponuku prejaví záujem.

5.4.     V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia Kupónu nemá Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ akúkoľvek povinnosť Zákazníka odškodniť, prípadne mu poskytnúť náhradný kupón.  

 

Článok VI.

Osobné údaje

6.1      Zákazník prehlasuje, že v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasí, aby PremiumTravel spracúval jeho osobné údaje, ktoré Zákazník poskytol pri kúpe Kupónu a/alebo v súvislosti s registráciou Zákazníka na stránke www.travelix.sk (ďalej len „Osobné údaje“).

6.2      Zákazník súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich Osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe Osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany Poskytovateľa, ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov.

6.3      Zákazník súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich Osobných údajov za účelom priameho marketingu Prevádzkovateľom po dobu desiatich rokov. V zmysle ust. § 20 ods. 3 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

6.4      Zákazník súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ poveril spracúvaním sprostredkovateľa. Zákazník súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby Plnenia Ponuky, resp. pre potreby Tretích strán.

6.5      Zákazník týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi.

6.6      Zákazník prehlasuje, že všetky ním uvedené (Osobné) údaje sú pravdivé. Zákazník prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

6.7      Zákazník splnomocňuje Prevádzkovateľa na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

6.8       Zákazník súhlasí s nahrávaním prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov Prevádzkovateľa pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa a za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb zo strany Prevádzkovateľa.

6.9      Pri návšteve Internetového portálu www.travelix.sk si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo použiť tzv. “Cookies”. Cookies Prevádzkovateľovi umožňujú identifikovať počítač Zákazníka, ale nie Zákazníka osobne. V prípade nesúhlasu s monitorovaním si Zákazník Cookies môže vo svojom internetovom prehliadači vypnúť. Cookies slúžia Prevádzkovateľovi na monitorovanie zákazníckych transakcií a aktivít na stránkach patriacich do portfólia Prevádzkovateľa. Všetky takto získané údaje sú výlučným vlastníctvom Prevádzkovateľa.

 

Článok VII.

Reklamácia

7.1       Zákazník má právo na reklamáciu Kupónu na emailovej adrese reklamacie@travelix.sk v prípade, že Kupón nebude Zákazníkovi doručený v lehote stanovenej v týchto VOP a/alebo podmienky použitia Kupónu sa nezhodujú s podmienkami uvedenými v Ponuke pri kúpe Kupónu a/alebo Kupón bude obsahovať akékoľvek iné chyby alebo nepresnosti.

7.2       Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu na emailovú adresu Zákazníka. V prípade, že Zákazníkovi Kupón nebol doručený vôbec, je lehota reklamácie stanovená na 3 pracovné dni odo dňa ukončenia uverejnenia Ponuky na Internetovom portáli. Zákazníkovi v prípade, že si neuplatní reklamáciu v stanovenej lehote podľa týchto VOP, zaniká akékoľvek právo na uplatnenie reklamácie.

7.3       Prevádzkovateľ má povinnosť odstrániť chyby oznámené Zákazníkom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie Zákazníka Prevádzkovateľovi. V prípade, že chyba nebola zapríčinená Prevádzkovateľom, nemá Zákazník nárok na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že chyba bola zapríčinená Prevádzkovateľom a nebude v určenej lehote odstránená, Zákazník má právo od zmluvy odstúpiť.

 

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

8.1       Zákazník nemá právo na zaslanie Kupónu a/alebo Plnenie v akomkoľvek rozsahu v prípade, že nebola uhradená plná výška Ceny Ponuky v súlade s týmito VOP. Rovnako zaniká právo na kúpu ďalšieho Kupónu z rovnakej Ponuky.

8.2       Prevádzkovateľ má jednostranné právo stiahnuť Ponuku z Portálu v prípade, že Ponuka obsahuje informáciu alebo akýkoľvek údaj, ktorý je chybný a/alebo nepresný a z tohto dôvodu Ponuka nemôže byť naďalej uverejnená. V prípade, že počas doby uverejnenia chybnej Ponuky boli vykonané Objednávky a platby za Kupón, Prevádzkovateľ tieto transakcie jednostranne vypovedá a má povinnosť Zákazníkovi vrátiť plnú výšku finančných prostriedkov uhradených za chybnú Ponuku na účet uvedený Zákazníkom pri platbe.

8.3       Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia Kupónu elektronickou formou. Ak si Zákazník kúpy Kupón, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pre uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Zákazník oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu len do momentu rezervácie termínu nástupu na dovolenku alebo na ubytovanie. Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne z e-mailovej adresy z ktorej bol Kupón objednaný na adresu reklamacie@travelix.sk, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a objednaný počet Kupónov, od kúpy ktorých chce Zákazník odstúpiť a číslo tuzemského účtu na vrátenie platby.

8.4      Zákazník je oprávnený vrátenie ceny za Kupón vymáhať vždy len od Poskytovateľa. Vzhľadom k tomu, že platba za Kupón je prevedená na účet Poskytovateľa, je zákazník povinný o svojom odstúpení informovať i Prevádzkovateľa.

 8.5     V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Zákazníka má Prevádzkovateľ nárok účtovať si storno poplatok výške 100% z uhradenej sumy za zakúpené kupóny Zákazníkom. Nárok na odstúpenie od zmluvy musí Prevádzkovateľ priznať Zákazníkov na základe predložených dôvodov pre odstúpenie od zmluvy. Zákazník nemá automatické právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Storno poplatok bude automaticky strhnutý z navrátených finančných prostriedkov na Zákazníkom zadané číslo účtu. 

Článok IX.

Doručovanie

9.1      Akákoľvek komunikácia súvisiaca so zabezpečím služieb podľa týchto VOP bude doručovaná medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom elektronicky; uvedené však nevylučuje právo Prevádzkovateľa doručovať prostredníctvom pošty a/alebo kuriéra. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom:

a)  doručenia písomnosti v prípade elektronickej komunikácie, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po odoslaní emailu i v prípade, ak sa o doručení emailu alebo o jeho obsahu prijímateľ nedozvedel;

b)  prevzatia / doručenia písomnosti v prípade poštového doručovania, najskôr však 3 (slovom: tri) pracovné dni odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu;

c)  prevzatia písomnosti v prípade osobného doručovania alebo doručenia prostredníctvom kuriéra.


Článok X.

Salvatorická klauzula

10.1   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia

11.1.  Každý používateľ internetového portálu www.travelix.sk používaním tejto internetovej stránky potvrdzujete svoj súhlas s týmito VOP. V prípade, že ktokoľvek nesúhlasí s týmito VOP, nemá oprávnenie túto webovú lokalitu používať. Každý používateľ internetovej stránky www.travelix.sk používaním tejto internetovej stránky súčasne potvrdzuje, že má najmenej 18 (slovom: osemnásť) rokov a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Každý návštevník internetovej stránky www.travelix.sk má právo iba na výlučne nekomerčné použitie tejto stránky s výnimkou tých, ktorým bol zo strany Prevádzkovateľa udelený explicitný súhlas k inému využitiu.

11.2.  Internetová stránka www.travelix.sk ako aj infraštruktúra tejto stránky, software, html kód ako aj jej dizajn sú výlučným vlastníctvom PremiumTravel. Platí zákaz, najmä, nie však výlučne, distribuovať, kopírovať, zobrazovať, prenášať a predávať akékoľvek informácie z tejto stránky bez výslovného písomného súhlasu PremiumTravel.

11.3.  Každý návštevník internetovej stránky www.travelix.sk je povinný dodržiavať zákaz zasahovania do kódu tejto stránky a je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by neúmerne zaťažila infraštruktúru tejto internetovej stránky, vrátane zdržania sa automatického kopírovania a ukladania informácií z tejto internetovej stránky.

11.4.  Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom sa spravujú slovenským právnym poriadkom. Všetky spory, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so Zmluvou uzavretou na základe Ponuky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov so slovenským rokovacím jazykom.

11.5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 9.12.2011.